Kompleksowa obsługa BHP

 

 
Poznań i okolice to tereny, na których ostatnimi czasy powstaje bardzo dużo nowych przedsiębiorstw. Jednocześnie z rozwojem gospodarczym tych miejsc zwiększa się zapotrzebowanie na profesjonalne świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma Bezpieczna Strefa wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom i oferuje szeroki wachlarz usług BHP dla firm, których działalność skupia się na Poznaniu i jego okolicach.
 
 
Doradzamy i obsługujemy Naszych Klientów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa! 
 
Nasi klienci korzystają z dwóch form współpracy:
- obsługa stała
- obsługa doraźna - wg zamówienia
 
 

Zakres usług BHP świadczonych przez naszą firmę

 

 

Specjalizujemy się w:
 
 • ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy! Prowadzimy postępowanie: od uzyskania wyjaśnień od poszkodowanego, ustalenia świadków zdarzenia, po skompletowanie pełnej dokumentacji powypadkowej. Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków należy pamiętać o zachowaniu terminu sporządzenia protokołu, zebraniu stosownych podpisów. Każdy wypadek przy pracy należy również sprawozdać na portalu GUS w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy.Jeżeli masz problem w ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadków. Nie wiesz, czy dany wypadek zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Trudności nastręcza Ci ustalenie, czy wypadek jest wypadkiem ciężkimZajmujemy się różnym przypadkami! 
 • odwołaniach do ZUS przy odrzuconych wnioskach o wypłatę jednorazowego odszkodowania
 • w skomplkowanych przypadkach korzystamy ze wspólpracy prawnika
      

 

 

Postawowe usługi BHP:                                                                                                                                                                                                        

 
 • ustalenie zakresu przepisów BHP jakim podlega dany zakład pracy
 • przygotowanie zakładu do współpracy z lekarzem medycyny pracy. Nie każdy pracodawca wie, że aby korzystać z usług lekarza medycyny pracy powinien zawrzeć z nim odpowiednią umowę o świadczeniu usług. Na skierowaniu też nie wystarczy napisać ogólnie, że pracownik zajmuje dane stanowisko pracy. Są to rutynowe błędy w tym zakresie, dlatego powierz nam przygotowanie profesjonalnej umowy i skierowań na badania lekarskie!
 • ustalenie harmonogramu szkoleń okresowych BHP oraz kontrolowanie terminów szkoleń. Przygotujemy listę Twoich pracowników. Zakwalifikujemy ich do odpowiednich grup szkoleniowych. Ustalimy częstotliwość przeprowadzania szkoleń. Nie będziesz musiał śledzić terminów! Będziemy to robić za Ciebie!
 • kontrola częstotliwości  badań lekarskich. Otrzymasz informację o terminie wysłania pracownika na badanie lekarskie. Pracownik uda się do lekarza z profesjonalnym skierowaniem.
 • dokumentowanie ryzyka zawodowego (tzw. ocena ryzyka zawodowego) – rzetelnie! Ocena ryzyka zawodowego – ustalenie prawdopodobieństwa zdarzeń niepożądanych na danym stanowisku pracy i skutków jakie mogą wywołać w stanie zdrowia pracownika.

  Ocenę tę można przeprowadzić rzetelnie tylko wtedy, kiedy pozna się warunki w jakich pracuje dana osoba. Ocena ryzyka zawodowego jest bardzo ważnych dokumentem, który może mieć wpływ na ewentualne roszczenia pracownicze.  Mamy duże doświadczenie w tym zakresie, potwierdzone stosowną nagrodą.

 • przygotowanie zakresu pomiarów środowiskowych w danym zakładzie pracy (współpraca z akredytowanym laboratorium). Pomożemy Ci wyznaczyć stanowiska pracy, które wymagają pomiarów środowiskowych. Zrobimy to optymalnie – bez narażania firmy na niepotrzebne koszty. Wyniki pomiarów środowiskowych należy przechowywać przez okres 3 lat.
 • prowadzenie rejestrów pomiarów, rejestrów rakotwórczych i mutagennych wg nowych przepisów prawnych. Wykonanie pomiarów środowiskowych wymaga również przygotowania odpowiednich rejestrów i kart pomiarów. Dokumenty te obejmują wykonane pomiary na wyznaczonych stanowiskach pracy.  Rejestry i karty pomiarów  należy przechowywać przez okres 40 lat. W ubiegłym roku zmieniły się przepisy dotyczące czynników rakotwórczych i mutagennych, dotyczące sposobu prowadzenia rejestru prac i pracowników narażonych na powyższe czynniki.  Termin składania informacji do PIP i WSSE nie uległ  zmianie – dokumenty składamy do 15 stycznia każdego roku.
 • prowadzenie rejestrów prac i pracowników narażonych na czynniki biologiczneRejestry należy przechowywać w okresie czasu nie krótszym niż 10 lat po ustaniu narażenia. Czynniki biologiczne, dla których należy prowadzić te rejestry należą do grupy 3 i 4 zagrożenia. 
 • przygotowanie tabeli norm odzieży i obuwia roboczego oraz ochron osobistych pracowników. Usługi BHP świadczone przez firmę Bezpieczna Strefa obejmują również realizację art. 237(8)  Kodeksu pracy. Pracodawcy, którzy nie muszą tworzyć regulaminu pracy z reguły zapominają o tym ustawowym zapisie. Zgodnie z nim, pracodawca ustala niezbędne ochrony osobiste oraz odzież i obuwie robocze na określone stanowiska pracy oraz przewidywany okres ich użytkowania. Środki ochrony indywidualnej stosuje się do utraty przez nie właściwości ochronnych.
 • założenie kart ewidencji  w.w. Wskazane jest aby każdy pracownik posiadał założoną ewidencję przyznanych środków ochrony indywidualnej oraz rodzaju i ilości odzieży i obuwia roboczego.
 • przygotowanie zakładu do wejścia nowych przepisów dotyczących "gospodarowania chemią". Zarządzanie chemią w zakładzie pracy to bardzo szeroki temat, wymagający m.in. dużej wiedzy prawnej. Zakład pracy, w którym nie można obejść się bez stosowania środków chemicznych podlega wielu przepisom związanym z bezpieczeństwem stosowania chemikaliów. Podstawowe wymogi to: karty charakterystyki produktu, lista substancji niebezpiecznych, instrukcje magazynowania, transportowania i stosowania chemikaliów, sposoby oznakowywania pomieszczeń, zbiorników, rurociągów i inne.  W celu zwiększenia bezpieczeństwa zarządzania chemikaliami wprowadzono przepisy obejmujący wszystkie kraje Unii Europejskiej – a znane jako REACHSystem zarządzania chemikaliami.  Postanowienia rozporządzenia zaczęły obowiązywać  od roku 2007 i wprowadzanie ich w życie potrwa jeszcze kilka lat. Skontaktuj się i dowiedz jakie przepisy dotyczą Twojej działalności!
 • przygotowanie instrukcji BHP dla urządzeń, maszyn, stanowiskowych - rzetelnie! Tworzymy sami profesjonalne instrukcje maszyn, urządzeń , stanowisk pracy. Dzięki temu są one dokładne i rzetelne. Prawidłowa instrukcja zawiera informacje na temat  wymagań dotyczących pracownika oraz wskazówki jak bezpiecznie pracować. Pozostałe elementy instrukcji BHP to sposoby przygotowania się pracownika do pracy oraz jej właściwego zakończenia. Nie powinno też zabraknąć punktu z postępowaniem w sytuacjach awaryjnych. Zamów jedną instrukcję i sprawdź jak powinna wyglądać prawdziwa instrukcja BHP!
 • przygotowujemy dane sprawozdawcze do GUS i ZUS - sprawozdanie Z-10 oraz ZUS IWA 
 • inne wg zamówienia
 
 

 

 
 

Usługii świadczymy na terenie Poznania i okolic.

 

 

Nie masz pewności co do swoich działań w zakresie BHP? Chcesz rozpocząć współpracę z profesjonalnym, rzetelnym pracownikiem służb BHP?

Skontaktuj się! Ty decydujesz o zakresie świadczenia usług BHP!