Regulamin

Regulamin udostępnienia szkoleń okresowych e-learning w dziedzinie bhp przez BEZPIECZNA STREFA Centrum Szkoleniowo-Usługowe

 

Definicje:

• Użytkownik – każda osoba korzystająca z usług szkoleniowych udostępnianych przez firmę BEZPIECZNA STREFA Centrum Szkoleniowo-Usługowe, wskazana z imienia i nazwiska,    skierowana do udziału w odpowiednim Szkoleniu.

• Szkolenie – odpowiednio „ okresowe szkolenie bhp dla pracowników administracyjno – biurowych”, „okresowe szkolenie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami” oraz „okresowe szkolenie dla pracowników inżynieryjno – technicznych”.

• Zaświadczenie – pisemny dokument wystawiony każdemu Użytkownikowi po ukończeniu okresowego szkolenia bhp z wynikiem pozytywnym (minimum 70 % poprawnych odpowiedzi z testu końcowego) zgodny ze wzorem określonym przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca

  2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) wystawiony przez uprawnione do tego osoby.

• Zleceniobiorca – BEZPIECZNA STREFA Centrum Szkoleniowo-Usługowe z siedzibą w Zielątkowie, przy ul. Leśnej 10D, NIP 777-314-14-56. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia do przeprowadzania tego typu szkoleń oraz wystawiania zaświadczeń.

• Zleceniodawca – osoba prawna lub fizyczna, wpisana w formularzu zgłoszeniowym

 

Regulamin :

• Udostępnienie Szkolenia jest możliwe wyłącznie po uprzednim opłaceniu pełnej należności za wykonanie przedmiotu zlecenia (dostarczeniu pliku z imionami , nazwiskami, e-mailami, datami i miejscami urodzin Użytkowników) Plik ma być spakowany programem ZIP, opatrzony hasłem, które

  zostanie przekazane telefonicznie osobie kontaktującej się w wyznaczonej firmie BEZPIECZNA STREFA Centrum Szkoleniowo-Usługowe. Uiszczenie opłaty za Szkolenie będzie dokonywane przez Zleceniodawcę po otrzymaniu od Zleceniobiorcy drogą poczty elektronicznej faktury pro-forma.

  Oryginalny druk faktury zostanie dołączony do przesyłki pocztowej zawierającej zaświadczenia dla Użytkowników.

• Po otrzymaniu wpłaty, wszystkim Użytkownikom wskazanym w pliku Excel zostanie wysłany mail w celu potwierdzenia danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po potwierdzeniu tych danych, do każdego Użytkownika zostanie wysłany mail z danymi dostępowymi do

  odpowiedniego Szkolenia.

• Opłata za Szkolenie zawiera koszt udostępnienia Szkolenia, jednorazowego wystawienia i przesłania pisemnego zaświadczenia (lub zaświadczeń ) o ukończeniu Szkolenia przesyłką listowną (priorytet polecony) na adres zamieszczony w formularzu zgłoszenia. Przesłanie zaświadczeń o

  ukończeniu Szkolenia wszystkich Uczestników, którzy uzyskali wynik wyższy niż 70% poprawnych odpowiedzi z testu końcowego Szkolenia nastąpi w terminie 5 dni roboczych od upływu 30 dniowego okresu na jaki zostało udostępnione Szkolenie Użytkownikom.

• Brak ukończenia Szkolenia w 30 dniowym okresie udostępnienia Szkolenia i/lub nie zaliczenie testu skutkuje koniecznością uiszczenia raz jeszcze pełnej opłaty za udostępnienie Szkolenia.

• Przesłanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu udostępniania Szkolenia.

• Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i utracone korzyści wynikłe z wad oprogramowania, które podlegają użytkowaniu przez Zleceniodawcę zgodnie z zamówieniem.

• Minimalne Wymagania techniczne komputera użytkownika Szkolenia/Szkoleń:

 

Sprzęt:


 • Procesor Pentium 233 MHz lub lepszy
 • 256 MB pamięci RAM lub więcej
 • Monitor o rozdzielczości 800x600 pikseli lub większej
 • Liczba kolorów 16-bit (65536 kolorów) lub większa
 • Karta dźwiękowa (opcjonalnie)
 • Słuchawki lub głośniki (opcjonalnie)

Wymagania techniczne

 • Microsoft Windows XP, Service Pack 2 lub wyższy
 • Microsoft Windows Vista,
 • Microsoft Windows 7.

Obsługiwane przeglądarki internetowe:

 • Microsoft Internet Explorer (IE), wersja przynajmniej 7.0,
 • Mozilla Firefox, wersja przynajmniej 3.0.

Wykorzystywana przeglądarka powinna mieć:

 • włączoną obsługę skryptów języka JavaScript i VBScript,
 • włączoną obsługę kaskadowych arkuszów stylów (CSS),
 • włączoną obsługę plików cookie (ustawianie ciasteczek),
 • wyłączone blokowanie wyskakujących okien dla witryny interfejsu użytkownika,
 • włączoną obsługę protokołu SSL w wersji przynajmniej SSL 3,
 • włączoną opcję uruchamiania formantów ActiveX (Adobe Flash Player).

Dodatkowo wymagane jest następujące oprogramowanie:

 • Adobe Flash Player, wersja przynajmniej 7.0r19 (Internet Explorer) lub 9.0.115 (Mozilla Firefox),
 • Java Runtime Environment, wersja przynajmniej 1.4.2.